แบบประเมินปี 66

คำชี้แจง

แบบสอบถามผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา สำหรับนักศึกษา ปี 1 - 4

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อระดับการเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด

Loading