นักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา สสอ.อมก๋อย

สํานักงานสาธารณสุขอําเภออมก๋อย
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา (จบสังคมสงเคราะห์ศาสตร์)

ปฏิบัติงาน ณ
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านยางเปียง ตําบลยางเปียง สํานักงานสาธารณสุขอําเภออมก๋อย
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านสบลาน ตําบลยางเปียง สํานักงานสาธารณสุขอําเภออมก๋อย
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพคาบลบ้านนาเกียน ตําบลนาเกียน สํานักงานสาธารณสุขอําเภออมก๋อย

เงินเดือน 19,460 บาท

ยื่นใบสมัครได้โดยตรงที่ งานการเจ้าหน้าที่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภออมก๋อย ตั้งแต่วันที่ 20-27 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออมก๋อย
ที่อยู่ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์ 0-5346-7052

Loading

สถานที่