นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน)

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชกา (ขึ้นบัญชีไว้ 2 ปี)
หน่วยที่ 5 ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน) บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา

รับสมัคร 26 เมษายน 2564 – 19 พฤษภาคม 2564

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

เงินเดือนที่ได้รับ
– ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศ ก.พ. เรื่อง กําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่ ยธ ๐๖๑๐๒/ว ๒๗๐ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Loading

สถานที่