นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ
ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน วิชาการ 4 เลขที่ 211 หมู่ที่ 1 ถนนพิมาย-หินดาด ตําบลนิคมสร้างตนเอง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.

http://tpso-4.m-society.go.th/index.php/th/
https://job.ocsc.go.th/images/Job/637547912158410335.pdf

Loading

สถานที่