นักสังคมสงเคราะห์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา (สังกัดกองกิจการนักศึกษา)
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท

คุณสมบัติ

  1. มีความรู้ความสามารถทางด้าน ภาษาอังกฤษ  และการใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์  ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัคร
  2. มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประเภท TOEIC หรือ TU-GET หรือ TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี
  3. มีประสบการณ์ด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายจิต หรือมี ประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ฝ่ายจิต

วิธีการสมัครสอบ
1. สมัครสอบทาง Internet ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564
**ทั้งนี้ การสมัครสอบทาง Internet เฉพาะในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ให้ดำเนินการสมัครสอบได้ถึงเวลา 15.30 น. เท่านั้น**
2. สมัครที่เว็บไซต์ http://hrfs.person.tu.ac.th:8080/recruitment_tu/advertising.jsp

http://203.131.211.58/hrtuweb/uploads/pr_doc/pr_doc_16_11_2021_13_55_08.pdf

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12121

Loading

สถานที่