นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.ระยอง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 24 พฤษภาคม 25644 มิถุนายน 2564

http://www.rayong.m-society.go.th/?page_id=2197
http://www.rayong.m-society.go.th/wp-content/uploads/2021/05/รับสมัครนักสั่งคมสงเคราะห์.pdf

Loading

สถานที่