นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.ยโสธร

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ เงินเดือน 18,000 บาท
ตั้งแต่วันที่ 11-17 พฤษภาคม 2564

การรับสมัคร
สามารถดำเนินการสมัครด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. ดังนี้
(1) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 1 (หลังเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร หรือ
(2) ส่งเอกสารการสมัครผ่านอีเมล์ yasothon@m-society.go.th

http://www.yasothon.m-society.go.th/
https://drive.google.com/drive/folders/17cQqzHsEcJ9fdvRRtvbSpofCC7PUSfYn

Loading

สถานที่