เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก

มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก
เงินเดือน 20,001 – 23,000 บาท
เพศ ชาย, หญิง
อายุ 22 – 45 ปี

รับสมัครพนักงาน – ด่วน
เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ / เจ้าหน้าที่สังคม – กรุงเทพฯ
มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็กเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองและศาสนา ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ มูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนในการเข้าถึงการรับบริการที่จำเป็น ให้กับเด็ก ๆ ที่อยู่ในสภาวะเปราะบางกว่า 1,500 คน และครอบครัวของพวกเขาที่อยู่อาศัยในแคมป์งานก่อสร้างและชุมชนแออัดต่าง ๆ โดยผ่านโครงการด้านการศึกษาที่เหมาะสมและการให้การสนับสนุนรายบุคคลอย่างเหมาะสม มูลนิธิฯจะทำหน้าที่คุ้มครองเด็ก ๆ ที่ตกอยู่ในอันตราย ช่วยให้ครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และสร้างโอกาสเพื่ออนาคตที่ดีกว่าให้กับพวกเขา

รายละเอียดของตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ / เจ้าหน้าที่สังคม
รายละเอียดสัญญา : พนักงานประจำ สัญญาจ้างรายปี (มีความเป็นไปได้ในการต่อสัญญา)
แผนก : แผนก โครงการ
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ ประเทศไทย
สามารถเริ่มงานได้: : วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

บทบาทและความรับผิดชอบ – ที่ไม่ได้จำกัดไว้เฉพาะงานสังคมโดยตรงกับผู้เข้าร่วมโครงการ
• ดำเนินการจัดการกับเคสเป็นรายบุคคล โดยทำงานร่วมกับทีมนักสังคมสงเคราะห์ทั้งหมด 5 คน
• ค้นหาผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการกระบวนการเข้าถึงโดยทั่วไป และประเมินความต้องการของพวกเขา
• ให้คำปรึกษาด้านสังคมอย่างเหมาะสม สร้างความมั่นใจและเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของแผนสนับสนุนผ่านกระบวนการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์
• สนับสนุนนโยบายการคุ้มครองเด็กในด้าน การศึกษา ความปลอดภัย การดูแลสุขภาพและสุขอนามัย
• การออกแบบและนำไปใช้ของกิจกรรมและเครื่องมือ เช่น ทักษะชีวิต เพื่อปรับปรุงสถานการณ์ความเป็นอยู่ของผู้เข้าร่วมโครงการและส่งเสริมให้พวกเขาเกิดการพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต
ค้นหาและพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียน ศูนย์การแพทย์ บริการสังคม ฯลฯ
• การดำเนินโครงการและการทำงานร่วมกัน
• เตรียมพร้อมและทำงานร่วมกันในการทำกิจกรรมในชุมชน เกี่ยวกับทักษะชีวิต
• สนับสนุนการออกแบบ การนำไปประยุกต์ใช้ การประเมิน และการทำให้บรรลุเป้าหมายของโครงการในมูลนิธิฯ โดยกำหนดเป้าหมายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเด็ก ๆ และครอบครัวที่อยู่ในสภาวะเปราะบางที่มากที่สุดในประเทศไทย
• ทำการวิจัยและพัฒนาข้อมูลที่เกี่ยวกับทักษะชีวิตและการย้ายที่อยู่เพื่อสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิฯ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเชิงคุณภาพกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ ที่อยู่ในสภาวะเปราะบางและครอบครัวของพวกเขา
• พัฒนาและนำระบบการตรวจสอบไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายและความสัมพันธ์กับพันธมิตรในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการในการพิจารณา

การติดตามและการรายงาน
• สนับสนุนในด้านการบริหารงานและติดตามการรายงาน การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการภายในทีม
• ติดตามและรายงานการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง
• การรายงานการดำเนินการติดตามทุกครั้งที่จัดขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น การเยี่ยมบ้าน, กิจกรรม, การประชุม การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ ฯลฯ และจัดการบริหารข้อมูลรายงานในแฟ้มข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการ
สนับสนุนในด้านการบริหารงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และให้ความช่วยเหลือในงานใด ๆ ตามความต้องการขององค์กรและทีมผู้บริหาร

คุณสมบัติ
สัญชาติ: ไทย
ภาษา: ภาษาไทย หากพูดภาษาเขมรได้จะได้รับการพิจารณา สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว (หากมีความรู้ด้านภาษา ไทใหญ่ หรือ พม่า จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
การศึกษา: การศึกษาระดับปริญญา หรือ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น สังคมสงเคราะห์, การพัฒนาสังคม, การพัฒนาเด็ก, การเมืองการปกครอง, การพัฒนาระหว่างประเทศ และอื่น ๆ

ประสบการณ์:
• มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นนักสังคมสงเคราะห์หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรืองานสังคมสงเคราะห์
• สามารถที่จะเข้าใจสถานการณ์ครอบครัวและดำเนินการประเมินสถานการณ์ได้
• ในกรณีที่มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นผู้ประสานงานโครงการ หรือ ผู้ประสานงานด้านวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• ในกรณีที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานสัมภาษณ์ การให้คำปรึกษา และการบริหารจัดการเคส จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• ในกรณีที่มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านมนุษยธรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• ในกรณีที่มีประสบการณ์ในการทำงานในการจัดอบรม

คุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถแสดงศักยภาพในการทำงานและทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก ๆ ได้
• สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองและทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้
• สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จได้ตามกำหนดเวลาได้
• สามารถให้คำแนะนำและรับฟังความคิดเห็นเชิงบวกที่มีความละเอียดอ่อนได้
• มีแรงจูงใจในการทำงานสูงและมีความยืดหยุ่น
• มุ่งมั่นในงานด้านสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการเด็ก อุทิศตนเพื่อภารกิจและค่านิยมขององค์กร
• เป็นบุคคลที่มีพลังเชิงบวก มีน้ำใจ และมีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม
• เป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือและเคารพในวัฒนธรรมท้องถิ่น
เวลาทำงาน: 8 ชั่วโมงต่อวัน ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ (ตารางเวลายืดหยุ่น) และ อาจมีการทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์
ค่าตอบแทน: เริ่มต้นที่ 20,000 บาท (สามารถเจรจาได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และคุณสมบัติ) และมีสวัสดิการเพิ่มเติม เช่น ค่าเดินทาง โทรศัพท์ให้ยืม และอื่น ๆ

โปรดส่งเอกสารสำหรับการสมัครงานทั้งหมดมาเป็นภาษาอังกฤษ (ประวัติการทำงาน จดหมายสมัครงาน ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอย่างน้อย 2 คน) โดยส่งทางอีเมลมาที่ คุณ ธนภรณ์ ออมทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการด้านนโยบายและการมีส่วนร่วม Tanaporn@baandekfoundation.org และโปรดส่งสำเนาถึง คุณ นภาภรณ์ กอหลวง เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและทรัพยากรบุคคล Naphaphon@baandekfoundation.org ในการระบุหัวเรื่องของอีเมล โปรดระบุ “เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ / เจ้าหน้าที่สังคม – (ชื่อของผู้สมัคร)”

ทางมูลนิธิฯ จะติดต่อกลับเฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวนหนึ่งเพื่อทำการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น มูลนิธิฯ มีนโยบายการให้โอกาสเท่าเทียมกัน โดยคัดเลือกผู้สมัครตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองเด็กของมูลนิธิฯ ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องทำการขอสำเนาประวัติอาชญากรรมของตนเอง และผู้สมัครที่ได้รับเลือก จะต้องปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองเด็กของมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก

วันปิดรับสมัคร : 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ท่านสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการของมูลนิธิฯ ได้ที่ www.baandekfoundation.org

อีเมลติดต่อ: Tanaporn@baandekfoundation.org

Loading

สถานที่