ผู้ช่วยงานสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 66

ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตําหนักพระแม่กวนอิม
รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี สาขา สังคมสงเคราะห์ ไม่จํากัดเพศ
ค่าตอบแทน 750 บาท / วัน

เอกสารที่ต้องนํามาด้วยในวันสมัครงาน
– สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
– สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
– สําเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
– ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ

คุณสมบัติ
– มีความรู้เรื่องการใช้งาน Microsoft office อย่างดี สามารถพิมพ์เอกสาร และทํา power point ได้
– ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายใน และภายนอกหน่วยงานได้
– มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทํางาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 539 4828 / 02 539 4895
วันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น. – 16.00 น.
Line: kuanim66
เลขที่ 4/98 ซอยโชคชัย 4 (39) ถนนโชคชัย 4 เขต/แขวง ลาดพร้าว กทม. 10230

Loading

สถานที่