ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี
ประกาศรับสมัครงาน
ตําาแหน่ง พนักงานช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์
อัตราตอบแทน 750.-/วัน
เวลาปฏิบัติงาน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
3. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สําเนาทะเบียนบ้าน
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ
3. สําเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
4. สําเนาใบประกาศนียบัตร 1 ฉบับ
5. รูปถ่าย 1 ใบ
6. ใบรับรองแพทย์ ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 1 ฉบับ

สมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันนี้ถึง 9 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ โทร. 02 860 8210 ต่อ 213 หรือ สอบถามเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook: https://www.facebook.com/hc28bma/

ที่ตั้ง : ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี (ใกล้ปั้มน้ํามัน บางจาก)
รถประจําทาง : สาย 84, 76
รถไฟฟ้า : สถานีกรุงธนบุรี

Loading

สถานที่