นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 61

ศูนย์บริการสาธารณสุข 61
รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
ค่าตอบแทน วันละ 750 บาท
มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Excel

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 เมษายน 2565

หลักฐานประกอบการสมัคร
– รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– วุฒิการศึกษา
– เอกสารอื่นๆ (ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์ 02536 0163 ต่อ 22 (ฝ่ายธุรการ)

Loading

สถานที่