ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง

ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง
รับสมัคร ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
จำนวน: 1 อัตรา
ค่าตอบแทนวันละ 1,680 บาท (ประมาณ เดืนละ 33,600 บาท)

เอกสารประกอบการสมัคร:

1) ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ และถ่ายรูปมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
6) ใบรับรองแพทย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
7) สำเนาเอกสารทางทหาร (ถ้ามี)
8) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด

หมายเหตุเพิ่มเติม:
– รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2567
– สัมภาษณ์ในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
– สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง โทร. 02-410-1810

Loading

สถานที่