นักวิชาการแรงงาน (ด้านการวิจัย) กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน (ด้านการวิจัย)
เงินเดือน : 18,000 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางวิชาการแรงงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยด้านตลาดแรงงาน หรือด้านแรงงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ สร้างและทดสอบคุณภาพเครื่องมือสำหรับการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปรผลข้อมูล และเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำการวิจัย จัดทำรายงานผลการศึกษา และข้อเสนอแนะการวิจัยด้านแรงงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

https://file.thaijobjob.com/prakad/doe2022111/doe2022111_1

Loading

สถานที่