ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกีนรติ ๗๒ พรรษาบรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
รับสมัคร พนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค)
ปิดรับสมัคร วันที่ 3-10 เมษายน พ.ศ. 2566

นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกีนรติ ๗๒ พรรษาบรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน (ลำดับที่ 39)

https://job.ocsc.go.th/images/Job/638155217113448865.pdf
https://www.dwf.go.th/contents/36808

Loading

สถานที่