นักสังคมสงเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ชื่อตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์
อัตราค่าตอบแทน : ๑๘,๐๐๐ บาท
อัตราว่าง : จำนวน 9 อัตรา
ตำแหน่งหมายเลข ๑๑๑ ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (ส่วนกลาง) จํานวน ๔ อัตรา
กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จํานวน ๑ อัตรา
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (๑๓๐๐) กองตรวจราชการ จํานวน ๓ อัตรา
ตำแหน่งหมายเลข ๑๑๒ ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จํานวน ๑ อัตรา
– สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ชาย) จังหวัดปทุมธานี กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ๑ อัตรา
ตำแหน่งหมายเลข ๑๑๓ ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จํานวน ๑ อัตรา
– สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) จังหวัดนนทบุรี กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ๑ อัตรา
ตำแหน่งหมายเลข ๑๑๔ ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จํานวน ๑ อัตรา
– สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) จังหวัดนครราชสีมา กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ๑ อัตรา
ตำแหน่งหมายเลข ๑๑๕ ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จํานวน ๒ อัตรา
– สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ๒ อัตรา

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

https://m-society.thaijobjob.com/
https://file.job.thai.com/prakad/m-society202205/m-society202205_1

Loading

สถานที่