นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นบุคลากรสัญญาจ้าง
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานสังคม จิตวิทยาและพฤติกรรม จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 5 – 19 พฤศจิกายน 2564

http://jobtrc.redcross.or.th/newjob/attachments/article/2815/nn.pdf

Loading

สถานที่