เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิจัย (สัมภาษณ์ข้อมูลวิจัย ภาคสนาม) หลายอัตรา
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ  รายได้วันละ 600 บาท มีที่พัก ยานพาหนะ ประกันอุบัติเหตุ ประกันโควิด-19 ในการปฏิบัติงาน
ประจำโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยปี 2564
ปฏิบัติงานระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม 2564
รับสมัคร 12 -31 พฤษภาคม 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดเพศ
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  3. สามารถทำงานนอกสถานที่ ปฏิบัติงานต่างจังหวัดร่วมกับทีมวิจัยได้
  4. ตรงต่อเวลา อดทน รักในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะการสื่อสารที่ดี

https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=4033
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/fileUpload/20210512163103_36.jpg

หลักเกณฑ์การคัดเลือก กรุณาส่งเอกสารประกอบการรับสมัครงานทางอีเมล wanisara59@gmail.com หรือ homkrit.tap@mahidol.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 4414 0201 ต่อ 317 / 08 4708 0545 (คุณวณิศรา) / 08 6407 8296 (คุณคมกฤช)

สถาบัน IPSR

Loading

สถานที่