ศูนย์สาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ

ศูนย์สาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ
**รับสมัครงาน**
ตาแหน่ง : พนักงานช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ จํานวน 1 อัตรา
(ช่วยงานด้านยาเสพติด คลินิกก้าวใหม่พลัส)
วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
อัตราค่าตอบแทน : วันละ 750 บาท

คุณสมบัติทั่วไป
– เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft office ได้ดี
– มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความกระตือรือร้นในการทํางาน
– มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

เอกสารในการรับสมัคร :
– สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
– สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
– รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
– ทะเบียนสมรส(ถ้ามี)
– ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ

สามารถกรอกใบสมัครและยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่ห้องธุรการ คลินิกก้าวใหม่พลัส ศูนย์ฯ 22
เลขที่ ๒๓๕ ซอยอ่อนนุช ๓๕ ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ (ในวันและเวลาราชการ)
** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 249 1815 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

Loading

สถานที่