นักสังคมสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รับสมัคร ๑-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ๔ อัตรา
เงินเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท
๑๐๘ ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น จํานวน ๑ อัตรา
๑๐๙ ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร จํานวน ๑ อัตรา
๑๑๐ ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย จํานวน ๑ อัตรา
๑๑๑ ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนม จํานวน ๑ อัตรา

Loading

สถานที่