ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย

ฝ่ายบริการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย
นักสังคมสงเคราะห์ ระดับ 3 – 5
หมดเขรับสมัคร 4 กรกฎาคม 2567

หน้าที่รับผิดชอบ
1.ให้บริการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว มีความบกพร่องหรือความพิการทางร่างกายและประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม อารมณ์และจิตใจ ที่ส่งผลกระทบต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
2.ติดต่อประสานงานระหว่างทีมการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วย ญาติ ครอบครัว และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย
3.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ
4.ให้คำแนะนำปรึกษาและเสริมพลังด้านจิตใจ ดำเนินการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพื่อเตรียมความ พร้อมของครอบครัว สนับสนุนการใช้ชีวิตอิสระ
5.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1.ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2.ถ้าเป็นเพศชาย ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
4.ได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
5.มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี ขยันและอดทน ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถอุทิศตนและเสียสละเวลาให้กับสภากาชาดไทย
6.สามารถทำงานร่วมกับสหวิชาชีพได้ ทำงานเป็นทีม มีความยืดหยุ่น

ประกาศ
แบบฟอร์มหนังสือรับรองให้มาสมัครงาน( https://vtrcapi.redcross.or.th/recruitment-api/jobRequest/2024-06-21/gDdyGL_14425353.pdf )

ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 3-5 ( https://vtrcapi.redcross.or.th/recruitment-api/jobRequest/2024-06-21/O3Jiyj_15204545.pdf )

Loading

สถานที่