นักพัฒนาสังคม ศูนย์เรียนรู้ฯ สมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี
ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 14-21 กุมภาพันธ์ 2565

http://www.dwf.go.th:5000/uploads/Downloads/c953112a-9746-4f74-807e-f6b2e0f90defใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไปฯ.pdf
https://www.dwf.go.th/Content/View/18475/1
https://job.ocsc.go.th/images/Job/637795089376708623.pdf

Loading

สถานที่