แบบสอบถามผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

คำชี้แจง

แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ขอความอนุเคราะห์ โปรดตอบตามความเป็นจริง ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อหลักสูตร 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด

ตอนที่ 1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

54321
1.1 สามารถอธิบายสถานการณ์ทางสังคมและปัญหาสังคม
1.2 สามารถอธิบายพัฒนาการพฤติกรรมมนุษย์
1.3 สามารถอธิบายสังคมสงเคราะห์นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม
54321
2.1 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีต่อ บุคคล
2.2 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีต่อกลุ่ม
2.3 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีต่อชุมชน และสังคม
2.4 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีต่อนโยบายทางสังคม
54321
3.1 สามารถเลือกหัวข้อวิจัยและขียนโครงการวิจัยทางด้านสังคมสงเคราะห์
3.2 สามารถเขียนหลักการ วิธีการ กระบวนการวิจัยทางด้านสังคมสงเคราะห์ สังเคราะห์
3.3 สามารถจัดทำเครืองมือการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล นำมาวิเคราะห์แปลความและตีความได้
3.4 สามารถสรุปและอภิปรายรวมทั้งข้อเสนอแนะ
54321
4.1 สามารถสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 สามารถใช้ข้อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ นำมาวิเคราะห์และสื่อสาร ใช้ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
54321
5.1 สามารถวิเคราะห์หาทางเลือกและรูปแบบการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพ และคุ้มครองสิทธิ์ผู้ใช้บริการที่เหมาะสม
5.2 สามารถปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
54321
6.1 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
6.2 มีจิตอาสา
6.3 สามารถทำงานรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ พิทักษ์สิทธิ์ มีความเสมอภาคและเป็นธรรม

ตอนที่ 2 ผลการจัดการข้อร้องเรียน

ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต

Loading