ฝ่ายบริหารหนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวกองทุนฯ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ 2 จำนวน 15 อัตรา
เงินเดือน 18,750 บาท
สมัครตั้งแต่วันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2564

https://www.studentloan.or.th/th/news/1621568388
https://www.studentloan.or.th/th/system/files/files/news/ประกาศรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป%20ฝ่ายบริหารหนี้%202.pdf

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ที่อยู่ : เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ : 0-2016-2600 โทรสาร : 0-2016-2666

Loading

สถานที่