เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม