จ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ จำนวน ๑ อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท

รับสมัคร 10 – 22 กันยายน 2564

รายละเอียดงาน :
1. ทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยการประสาน รวบรวม ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ๑๒ แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
2. จัดทำเอกสารในรูปแบบ Microsoft Word , Excel , PowerPoint , Info graphic และเอกสารต่างๆ ของทางราชการ
3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

https://www.dop.go.th/download/news/th1631262407-2752_0.pdf

กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Loading

สถานที่