นักพัฒนาชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน (รับจบสังคมสงเคราะห์)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 6 ตำแหน่ง
รับสมัคร : 9-16 กรกฎาคม 2564

https://www.roiet.go.th/upload/inset/20210702111939.pdf
https://www.roiet.go.th/news-620.html

สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 2 (อาคาร 5 ชั้น) ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์/โทรสาร 043-519165

Loading

สถานที่