นักพัฒนาสังคม บ้านเกร็ดตระการฯ

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี
รับสมัคร นักพัฒนาสังคม ๑ อัตรา
เงินเดือน ๑๘,ooo บาท
รับสมัคร 6-12 ตุลาคม 2564

ภารกิจ
๑. ปฏิบัติภารกิจด้านการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย
๒. ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ในสังกัด และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามสถานการณ์ด้านสังคม เพื่อให้การจัดทําโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
๔. รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติ เพื่อนําไปใช้ดําเนินการ เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
๕. ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้านต่างๆ และสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
๖. ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานบริการของหน่วยงาน
๗. ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทํายุทธศาสตร์ และแผนงานของหน่วยงาน
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยให้วงเล็บมุมซอง (สมัครเข้ารับการ ประเมินในตําแหน่งนักพัฒนาสังคม) ที่อยู่ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ บ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี ๓๔/๑ หมู่ ๒ ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๔ ๕๑๑๕ โทรสาร ๐ ๒๕๘๔ ๕๑๓๖

สมัครทาง E-mail : kredtrakarn@dwf.go.th

https://job.ocsc.go.th/images/Job/637683246816979275.pdf

Loading

สถานที่