นักพัฒนาสังคม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ ลำพูน

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาบรมราชินีนาถ จังหวัดลําพูน
รับสมัคร นักพัฒนาสังคม ๑ อัตรา
เงินเดือน ๑๘,ooo บาท
รับสมัคร 6-12 ตุลาคม 2564

ภารกิจ
๑. ปฏิบัติภารกิจด้านการพัฒนาสังคมและการจัด สวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย
๒. ปฏิบัติงานด้านแผนงานและวิชาการของศูนย์ฯ และจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี
๓. ปฏิบัติงานด้านการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลติดตาม สถานการณ์ด้านสังคม เพื่อให้การจัดทําโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ให้มีการพัฒนาสังคม ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
๔. รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติ และจัดทําเอกสาร วิชาการ เพื่อนําไปใช้ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕. ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของกรมกิจการสตรีและ สถาบันครอบครัว ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของศูนย์ฯ
๖. ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการความรู้ และรวบรวมเป็นข้อมูล
๗. ประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดกรม และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิขา
๒. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี และ
๓. สามารถนําเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาใช้ ในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบ Online sevu Zoom meeting , Facebook Google Form เป็นต้น

สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยให้วงเล็บมุมซอง (สมัครเข้ารับการ ประเมินในตําแหน่งนักพัฒนาสังคม)
ที่อยู่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาบรมราชินีนาถ จังหวัดลําพูน ๒๗๙ หมู่ที่ ๔ ตําบลต้นธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ๕,000 โทรศัพท์ ๐ ๕๓๐๙ ๒๕๒๐ โทรสาร ๐ ๕๓๐๙ ๒๕๒๐

สมัครทาง  E-mail: vtcono@gmail.com

https://job.ocsc.go.th/images/Job/637683246816979275.pdf

Loading

สถานที่