นักวิชาการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
นักวิชาการยุติธรรม จำนวน ๙๙ อัตรา (๙ กลุ่มจังหวัด)
อัตราค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท
ถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑–๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

หน่วยงานที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ดังนี้
กลุ่มจังหวัดที่ ๑
๑) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๕ อัตรา
๒) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี จำนวน ๕ อัตรา
กลุ่มจังหวัดที่ ๒
๑) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม จำนวน ๕ อัตรา
๒) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี จำนวน ๔ อัตรา
๓) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๔ อัตรา
กลุ่มจังหวัดที่ ๓
๑) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๔ อัตรา
๒) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี จำนวน ๔ อัตรา
กลุ่มจังหวัดที่ ๔
๑) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๔ อัตรา
๒) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี จำนวน ๕ อัตรา
๓) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร จำนวน ๔ อัตรา
กลุ่มจังหวัดที่ ๕
๑) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๕ อัตรา
๒) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๔ อัตรา
๓) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๖ อัตรา
กลุ่มจังหวัดที่ ๖
๑) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔ อัตรา
๒) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย จำนวน ๔ อัตรา
กลุ่มจังหวัดที่ ๗
๑) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๕ อัตรา
๒) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๔ อัตรา
กลุ่มจังหวัดที่ ๘
๑) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๔ อัตรา
๒) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต จำนวน ๔ อัตรา
๓) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๕ อัตรา
กลุ่มจังหวัดที่ ๙
๑) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา จำนวน ๔ อัตรา
๒) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา จำนวน ๖ อัตรา

https://moj.thaijobjob.com/
https://file.job.thai.com/prakad/moj202107/moj202107_1

Loading

สถานที่