นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ลำดับที่ 8 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 12 อัตรา (จบสังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 – 24 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ขั้นตอนการสมัคร ดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com เลือกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และเลือกหัวข้อ “สมัครสอบออนไลน์”
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด และอัปโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว (ประมาณ 40 – 100 KB เป็นไฟล์ประเภท JPG) ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติกรณีผู้สมัครไม่ได้อัปโหลด (upload) รูปถ่าย จะไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล

https://file.job.thai.com/prakad/moph202105/moph202105_3

Loading

สถานที่