นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป นักวิชาการสาธารณสุข (จบสังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

ตำแหน่งที่ ๑. ตําแหน่งเลขที่ ๑๓๔๓๐ กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหัวนา ตําบลทุ่งคล้า สํานักงานสาธารณสุข อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่งที่ ๒. ตําแหน่งเลขที่ ๑๓๔๓๑ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนางิ้ว ตําบลนาจั่ว สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเพชบุระ (ชั้น ๒) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่ วันที่ ๒๒ – ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ
(ผู้สมัคร : ต้องแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ )

http://www.phetchabunhealth.go.th/webph2021/?p=2860
ประกาศ

Loading

สถานที่