นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข 15 อัตรา (รับจบสังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
รับสมัคร 1-5 พฤศจิกายน 2564
เงินเดือน 15,960 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน
๑. โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ จํานวน ๒ อัตรา
๒. โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง จํานวน ๑ อัตรา
๓. โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ จํานวน ๑ อัตรา
๔. โรงพยาบาลสทิงพระ จํานวน ๑ อัตรา
๕. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกระแสสินธุ์ จํานวน ๑ อัตรา
๖. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเกาะใหญ่ จํานวน ๑ อัตรา
๗. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านไร่ จํานวน ๑ อัตรา
๘. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านแหลมหาด จํานวน ๑ อัตรา
๙. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตําบลท่าหมอไทร จํานวน ๑ อัตรา
๑๐.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตําบลสะพานไม้แก่น จํานวน ๑ อัตรา
๑๑.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตําบลคู จํานวน ๑ อัตรา
๑๒.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตําบลลําไพล จํานวน ๑ อัตรา
๑๓.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตําบลวัดสน จํานวน ๑ อัตรา
๑๔.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตําบลสนามชัย จํานวน ๑ อัตรา

https://www.skho.moph.go.th/th/eduget.php?edu_id=199;
https://www.skho.moph.go.th/th/edu_download.php?filename=educate-1635412225.pdf

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เลขที่ 161/1 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

Loading

สถานที่