นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีธัญญา

โรงพยาบาลศรีธัญญา
รับสมัคร : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา (รับจบสังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
เงินเดือน : 15,960.- บาท
รับสมัคร : วันที่ 20 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

https://www.srithanya.go.th/images/file/hrfile/Scan20211012131600.pdf

โรงพยาบาลศรีธัญญา 47 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Loading

สถานที่