นักวิชาการแรงงาน สำนักงานจังหวัดพะเยา

สำนักงานจังหวัดพะเยา
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา โดยเสียค่าธรรมเนียมสมัคร จํานวน 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

https://doe.go.th/phayao
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/phayao_th/14dcfe4b43d5f8bad32f9576522361d4.pdf

Loading

สถานที่