นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.นราธิวาส)
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
รับสมัคร : วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

http://narathiwat.labour.go.th/2015-12-03-04-55-08/368-ประกาศจังหวัดนราธิวาส-เรื่อง-เปิดรับพนักงานราชการเฉพาะกิจ
http://narathiwat.labour.go.th/attachments/article/368/17062564.pdf
http://narathiwat.labour.go.th/attachments/article/368/Labour-narathiwat.pdf

Loading

สถานที่