นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ
รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ
1 เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

https://drive.google.com/file/d/1aE5LgMxwi6AzQJsV2MA16GNULlxdqF67/view
http://tpso1.m-society.go.th/index.php/th/tpso-news/2017-05-16-15-16-45/142-2021-04-20-11-05-56

Loading

สถานที่