นักสังคมสงเคราะห์ ระดับ 3-5 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ ระดับ 3-5
จำนวน 1 อัตรา รายได้ต่อเดือนเริ่มต้นประมาณ 15,060.-บาท

คุณสมบัติของผ้สมัคร
1.วุฒิ ปริญญาตรี/ ปริญญาโท ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2.ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน)
3.อายุไม่เกิน 35 ปี

การติดต่อยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่าน http://www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob
ตั้งแต่บัดนี้ – 5 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30–16.30 น. โทรศัพท์ 02-256-4000 ต่อ 3777 หรือ 02-256-4408

https://jobs.kcmh.or.th/jobs/jobs_view_post/4f5c8cd1cd90fa08d2c21b36bc81fa24

Loading

สถานที่