นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.ชุมพร

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร
รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 19-25 พฤษภาคม 2564

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหัดชุมพร
ศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร. 077-511710

http://chumphon.m-society.go.th/ประกาศจังหัดชุมพร-เรื่อ/
http://chumphon.m-society.go.th/wp-content/uploads/2021/05/CCF11052564.pdf

Loading

สถานที่