นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
ค่าตอบแทน ทดลองงาน 3 เดือน อัตราคาบละ 600 บาท
ผ่านทดลองงาน อัตราคาบละ 710 บาท
รับสมัคร 16-30 กรกฎาคม 2564

http://detudomhospital.org/hospital-detudom/web/index.php?r=news%2Fview&id=1587
http://detudomhospital.org/hospital-detudom/web/index.php

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 299 หมู่ 19 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์ : 045-362028, 045-361133-4, 045-361971

Loading

สถานที่