นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ ลำปาง

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลําปาง
รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ ๑ อัตรา
เงินเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท
รับสมัคร 6-12 ตุลาคม 2564

ภารกิจ
๑. ค้นหาข้อเท็จจริง สัมภาษณ์ สอบประวัติเยี่ยมบ้านติดตาม ได้รับวุฒิปริญญาตรี สืบหาข้อเท็จจริง รวมทั้งศึกษาชุมชน และประเมินสภาวะในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ทางสังคมเบื้องต้นเพื่อวินิจฉัยและให้บริการทางสังคม แก่กลุ่มเป้าหมายในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน
๒. ให้บริการการศึกษา แนะนํา ช่วยเหลือ บําบัด ฟื้นฟู ป้องกัน คุ้มครองและพัฒนากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถ ช่วยเหลือตนเองได้
๓. รวบรวม/สรุป/จัดลําดับความสําคัญและความรุนแรง ของปัญหาเพื่อประกอบการวางแผนให้ความช่วยเหลือ พิทักษ์สิทธิ์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย
๔. สํารวจ รวบรวม สรุปจัดทํารายงานรวมทั้งประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการและปัญหาทางสังคม เพื่อประกอบการวินิจฉัย การจัดทําฐานข้อมูล การวางแผน การจัดทําหลักเกณฑ์มาตรฐานและการพัฒนาระบบ สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
๕. รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการดําเนินงาน ด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อประกอบการจัดทําเครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์ คู่มือ แนวทางการปฏิบัติ เอกสาร
๖. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือ คุ้มครอง ป้องกัน แก้ไข ปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยให้วงเล็บมุมซอง (สมัครเข้ารับการ ประเมินในตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์) ที่อยู่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลําปาง ๑๔๐ หมู่ที่ 5 ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๑๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๘๒ ๔๗๓๕ โทรสาร ๐ ๕๔๘๒ ๙๗๓๕ – สมัครทาง E-mail E-mail: northwomen@yahoo.com

https://job.ocsc.go.th/images/Job/637683246816979275.pdf

Loading

สถานที่