นักสังคมสงเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร 23 พฤศจิกายน 31 ธันวาคม 2564
อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันที่สมัคร

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
-เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
-เงินเพิ่มพิเศษ 1,000 บาท (หากได้รับใบอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์)
-หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

สมัครผ่านเว็บไซต์นี้ http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 022012585 ต่อ 146-154

https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=4576

Loading

สถานที่