พนักงานช่วยงานสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก

ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก
รับสมัคร พนักงานช่วยงานสังคมสงเคราะห์
เวลาทํางาน ๕ วัน /สัปดาห์ จันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.00น. – ๑๖.๐๐ น.
รายได้ ๗๕๐ บาท/วัน
จํานวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติ
– อายุ ๒๒ – ๓๐ ปี
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
– มีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word,Excel,PowerPoint) ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารที่ใช้ ในการสมัคร
– สําเนาวุฒิการศึกษา ๑ ฉบับ – สําเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ -สําเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
– รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน 9 รูป

สมัครด้วยตนเองที่
– งานธุรการ ชั้น ๒ (ห้องเบอร์ ๑๑) ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๕ หัวหมาก ซอยรามคําแหง ๔๐ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

การรับสมัคร
– สัมภาษณ์ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
– ประกาศผล วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
– รายงานตัว วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
– เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 9 มิถุนายน ๒๕๖๔

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๓๗๔-๓๕๕๐ ต่อ ๓๓ (ห้องสังคมสงเคราะห์)

Loading

สถานที่