ลูกจ้างโครงการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

สำนักวิจัยและพัฒนาวิชาการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ตำแหน่ง ลูกจ้างโครงการสนับสนุนงานวารสารการแพทย์ฉุกเฉิน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ลักษณะงาน
1. สนับสนุนงานวารสารการแพทย์ฉุกเฉินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
2. จัดประชุมภายในและภายนอกสถาบันฯ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุม
3. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
4. สนับสนุนงานบริหารจัดการงานทั่วไป
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 – 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นทุกสาขา
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ PowerPoint ได้ดี
และหากสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Access, SPSS/PSPP และ Adobe Photoshop ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีทักษะการเขียนสรุปประเด็นและเขียนสรุปรายงานที่ดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเปvนทีม รับผิดชอบงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้
6. มีทัศนคติที่ดีต่องานสุขภาพ และสามารถทำงานร่วมกับกลุ่มบุคคลทางด้านสาธารณสุขได้
7. หากเป็นเพศขายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้ว
8. สามารถเริ่มปฏิบัติงานไดJทันทีที่ทราบผลหรือเร็วที่สุด

ผู้สนใจสามารถติดต่อส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาได้ที่ emsniem@gmail.com (ทาง E-mail เท่านั้น)

*ส่งประวัติการทำงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะได้รับการติดต่อกลับ*

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 02-872-1604

https://www.niems.go.th/

Loading

สถานที่