นักวิชาการระดับต้น สกสว.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
รับสมัคร : พนักงานองค์การของรัฐ
ตำแหน่ง : นักวิชาการระดับต้น 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 26,000 บาท
รายละเอียดวุฒิ : วุฒิการศึกษาปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
อายุไม่เกิน 35 ปี
รับสมัคร : วันที่ 11 – 25 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้สนใจสามารถ ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครงานที่อีเมล recruit@tsri.or.th หรือ โดยจะต้องส่งแบบฟอร์มสมัครงานของ สกสว. ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบประวัติส่วนตัว เอกสารข้อมูลการศึกษา และติดรูปถ่าย ให้เรียบร้อย โดยให้นำส่งรวมเป็นไฟล์ .PDF ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงานของ สกสว. ได้ที่ไฟล์เอกสารแนบ

https://www.tsri.or.th/th/recruitment/content/164/สกสว-รับสมัครนักวิชาการระดับต้น-1-อัตรา-สังกัด-กลุ่มภารกิจการพัฒนา-ววน-ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้-O-Brain

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 

Loading

สถานที่