เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จํานวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ
1. เป็นบุคคลธรรมดา เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ทุกสาขา
3. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมสํานักงาน , Infographic
4. มีความรู้ด้านการเขียนหนังสือราชการ/การบันทึกข้อมูล
5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสมัครงาน
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
4. วุฒิการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์ จํานวน 1 ฉบับ

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 ถึง 5 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายบริหารทั่วไป) โทร 0 2245 2700

https://www.facebook.com/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร-110386907180863/

Loading

สถานที่