นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลนางรอง

โรงพยาบาลนางรอง
รับนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ อัตรา (พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป)
เงินเดือน ๑๕,๙๖๐ บาท
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนฒได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอุบัติเหตุ ชั้น ๒ โรงพยาบาลนางรอง ด้งแต่วันที่ ๑ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ภาคเช้า ด้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่าย
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

pnr.nrhospital.com/photo/pnr.26.3.64.pdf

Loading

สถานที่