เจ้าหน้าที่ 1300

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 อัตรา

  1. ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จํานวน ๒ อัตรา
  2. ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดการระบบส่วนกลาง จํานวน ๒ อัตรา
  3. ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังข่าวสารและสถานการณ์ประจําวัน จํานวน ๒ อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท
ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน – 10 มิถุนายน 2564

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/1TURDafmlKdUBo1MLykYRx2uW1jIjdh0K/view

ดาวน์โหลดใบสมัครไฟล์ใบสมัคร
https://drive.google.com/file/d/1sGwmLmP-brLeelkfBBOHyFOtFoFdK9vX/view?usp=sharing&fbclid=IwAR07t1MXJqS1kTylxCIUB_ypvq7JuO0aV4CGXLXLNTkrNKL30D3v9O2vEqE

ช่องทางการอัพโหลดไฟล์ใบสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบ (ผู้สมัครต้องยืนยัน Gmail ก่อนเข้าอัพโหลดเอกสาร) https://forms.gle/DpMqNcJE1y787hcs9

https://1300thailand.m-society.go.th/job/417

Loading

สถานที่