ศูนย์อํานวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

ศูนย์อํานวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ
ตาแหน่งช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จํานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
การศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ความสามารถพิเศษ มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท/เดือน

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2566

เขียนใบสมัคร ได้ที่ศูนย์อํานวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ชั้น 2 ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทรสอบถามรายละเอียด 0 2306 8612

Loading

สถานที่