พนักงานช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 26

ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยุรวงศ์
รับสมัคร พนักงานช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
ค่าตอบแทน วันละ 750 บาท (22 วันทำการ =16,500 บาท)
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2565
ยื่นใบสมัครได้ทุกวันทำการและเวลาทำการ ด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 26

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว
2. สําเนาบัตรประชน
3. สําเนาทะเบียนบ้าน
4. วุฒิการศึกษา (วุฒิปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต)
5. ใบรับรองแพทย์
6. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

https://www.facebook.com/photo/?fbid=323412129963042&set=a.243287267975529

สมัครด้วยตนเอง ที่ศูนย์บริการสาธารสุข 26 เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
ติดต่อ Tel. 02-465-0014 ตอธุรการ 402 / Tel. 06-252-42245

Loading

สถานที่