ศูนย์สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 22

ศูนย์สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 22 วัดปากบ่อ
รับสมัครงาน พนักงานช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ จํานวน 1 อัตรา
(ช่วยงานด้านยาเสพติด คลินิกก้าวใหม่พลัส)
วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
อัตราค่าตอบแทน : วันละ 750 บาท

คุณสมบัติทั่วไป
-อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft office ได้ดี
-มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความกระตือรือร้นในการทํางาน
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

เอกสารในการรับสมัคร
-สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
-สําเนาปริญญาบัตร จํานวน ๑ ฉบับ
-สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ
-รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป
-ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ
-ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ

สามารถกรอกใบสมัครและยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่คลินิกก้าวใหม่พลัส ศูนย์ฯ ๒๒
เลขที่ ๒๓๕ ซอยอ่อนนุช ๓๕ ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ (ในวันและเวลาราชการ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๓๔๙๑๘๑๕ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

Loading

สถานที่